Deklaracja dostępności cyfrowej
Oświadczenie w sprawie dostępności

Wstęp

Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim
http://biblioteka.konstantynow.pl/.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-30-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Miejskiej Biblioteki Publicznej jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstantynowie Łódzkim dla strony http://biblioteka.konstantynow.pl/ przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z narzędzia Test – European Internet Inclusion Initiative do oceny zgodności strony dostępnego pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/

W przeprowadzonego testu wynika, że:

strona internetowa biblioteka.konstantynow.pl spełnia wymagania w 99,65%.

 Wykaz elementów niezgodnych:

 • Umieszczone na stronie linki nie posiadają tekstu, tytułu i tekstu alternatywnego dla osadzonych w linkach obrazkach, bądź tekst alternatywny jest pusty.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Na stronie brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych:

 • powiększanie czcionki
  – podświetlanie (podkreślanie) linków
  – ustawienie wysokiego kontrastu
  – filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Walczak, dyr.mbp@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 211 16 51. Tą samą drogą można składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz wskazanie sposobu otrzymania żądanej informacji. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Kontakt z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim mieści się w dwóch lokalach przy placu Kościuszki 10:

a) parter: Filia MBP dla Dzieci i Młodzieży, 95-050 Konstantynów Łódzki, pl. Kościuszki 10.

 • Do biblioteki prowadzi wejście po prawej stronie kamienicy. Wejście z poziomu gruntu z bramy kamienicy po dwóch schodkach.

 • Nie ma podjazdu dla wózków, przed skrzydłowymi drzwiami wejściowymi są dwa stopnie.

 • Osoba niepełnosprawna (niekorzystająca z wózka inwalidzkiego) może wejść do lokalu filii z pomocą pracownika lub osoby towarzyszącej.

 • Budynek nie ma dostępu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 • Wejście z korytarza do lokalu zajmowanego przez Filię Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży.

 • W lokalu tym swoje biura posiadają tu też osoby na stanowiskach samodzielnych oraz księgowych.

 • Wśród pracowników, nie ma osób znających język migowy.

 • Dopuszcza się wstęp z psem asystującym.

 • W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu telefonicznym danego pracownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim.

 • W pobliżu obiektu znajduje się ogólnodostępny parking, z wyznaczonym miejscem do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

 • W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń w języku braille oraz oznaczeń kontrastowych lub informacji w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.

b) piętro MBP dla Dorosłych, 95-050 Konstantynów Łódzki, pl. Kościuszki 10.

 • Do biblioteki prowadzi wejście po prawej stronie kamienicy. Wejście z poziomu gruntu z bramy kamienicy po dwóch schodkach, następnie klatką schodową w górę 11 schodów drewnianych, łącznik, 12 schodów drewnianych, balustrada.

 • Brak windy, pochylni.

 • Brak dostępnych pracowników znających język migowy.

 • Dopuszcza się wstęp z psem asystującym.

 • W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu telefonicznym danego pracownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim.

 • W pobliżu obiektu znajduje się ogólnodostępny parking, z wyznaczonym miejscem do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

 • W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń w języku brailla oraz oznaczeń kontrastowych lub informacji w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.