REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI I CZYTELNI
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

§.1
Podstawa prawna

Podstawę prawna wydania i stosowania Regulaminu stanowi:

 • Ustawa z dn. 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach: art. 5 ust. 1, 3 art. 14 ust. 1-4 ( Dz. U. nr 85, poz. 539; Dz. U. nr 106, poz. 668)
 • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. nr 114, poz. 493 ze zmianami)
 • Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej
 • Postanowienia Regulaminu dotyczące odpowiedzialności materialnej czytelników za wypożyczone z Biblioteki zbiory stanowią przepisy zawarte w Kodeksie Cywilnym/ Ustawa z dn. 23 iv. 1964 r. / art. 56, 65, 78, 117, 118, 123 § 1, 124 §1, 354, 363, 471, 476, 477, 483, 484 § 1, 485, 499, 710, 712, 714, 716, 718

§. 2
Zbiory Biblioteki

 • Biblioteka gromadzi i udostępnia księgozbiór z zakresu literatury pięknej i wszystkich dziedzin wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem nauk humanistycznych oraz księgozbiór podręczny, czasopisma, zbiory specjalne.
 • Księgozbiór ustawiony jest na regałach według działów rzeczowych.
 • Czytelnik wyszukuje książek na półkach samodzielnie lub za pośrednictwem bibliotekarza.
 • Z księgozbioru podręcznego czytelnik korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.

§. 3
Prawo korzystania z wypożyczalni

 • Wypożyczanie książek i czasopism jest bezpłatne
 • Prawo do korzystania z wypożyczalni mają wszyscy chętni
 • Osoba pełnoletnia przy zapisie do Biblioteki ma obowiązek:
  • szczegółowego zapoznania się z Regulaminem
  • wypełnienia kart zapisu tj. zobowiązania, złożenia na niej czytelnego podpisu, którym to zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich punktów Regulaminu oraz wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych do celów statystycznych i czynności związanych ze zwrotem wypożyczonych zbiorów
  • okazania bibliotekarzowi dokumentu tożsamości w celu sprawdzenia zgodności danych
 • Bibliotekarz corocznie uaktualnia zobowiązanie czytelnika na podstawie danych
  z dokumentu tożsamości.
 • Osoba niepełnoletnia zapisuje się do Biblioteki za zgoda jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.
 • Czytelnik zobowiązany jest do powiadomienia Biblioteki o wszelkich zmianach w danych osobowych tj. nazwiska, miejsca zamieszkania.
 • W Bibliotece obowiązuje cisza. Osób nietrzeźwych nie zapisuje się do Biblioteki. Nie mogą takie osoby wypożyczać książek i czasopism ani przebywać w lokalu bibliotecznym.

§. 4
Kaucja

 • Od czytelników niezwiązanych z miastem Konstantynowem miejscem zamieszkania, szkoły lub pracy pobiera się przy zapisie do biblioteki i pierwszym wypożyczeniu jednorazowo kaucje za pokwitowaniem w wysokości 40 zł. od osoby dorosłej oraz 15 zł. od dzieci i młodzieży.
 • Biblioteka zwraca kaucję czytelnikowi z chwilą jego rezygnacji z usług Biblioteki i po zwrocie wszystkich wypożyczonych zbiorów.
 • Kaucja nieodebrana po upływie roku od zwrotu do Biblioteki wszystkich materiałów zostaje przekazana do działu finansowego Biblioteki i nie podlega zwrotowi.

§. 5
Wypożyczanie zbiorów bibliotecznych

 • Z księgozbioru czytelnik może jednorazowo wypożyczyć do 4 książek na okres jednego miesiąca. Termin zwrotu książek będących lekturami szkolnymi upływa po 2 tygodniach.
 • Wypożyczenie książki czytelnik potwierdza podpisem na karcie książki.
 • Z księgozbioru podręcznego czytelnicy korzystają w lokalu bibliotecznym. Dyrektor biblioteki może wyrazić zgodę na wypożyczenie książki poza bibliotekę w szczególnie uzasadnionych przypadkach, ale nie dłużej niż jeden tydzień. Encyklopedie i słowniki oraz szczególnie cenne pozycje wypożyczyć można jedynie na noc.
 • Zwiększenie liczby wypożyczonych woluminów może nastąpić w przypadku potrzeb naukowych lub szczególnej sytuacji zdrowotnej czytelnika.
 • Z bieżących numerów gazet i czasopism czytelnicy korzystają na miejscu w lokalu bibliotecznym. Wcześniejsze numery można wypożyczyć na zewnątrz na okres 1 tygodnia.
 • Biblioteka ma prawo przedłużyć termin zwrotu książki, jeżeli nie zostało na nią zgłoszone zamówienie. Łączny okres wypożyczenia zbiorów bibliotecznych nie może przekroczyć okres 6 miesięcy. Czytelnik przetrzymujący książki ponad ustalony w Regulaminie termin nie może wypożyczyć kolejnych książek.
 • W przypadkach szczególnie uzasadnionych Biblioteka może prosić o zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych przed upływem ustalonego terminu zwrotu.
 • Czytelnik może złożyć zamówienie na książkę wypożyczona.
 • W razie braku książki w Bibliotece, na życzenie czytelnika bibliotekarz udziela informacji
  o placówkach bibliotecznych, w których poszukiwana pozycja może się znajdować.
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach poszukiwaną książkę Biblioteka może sprowadzić w systemie wypożyczeń między-bibliotecznych, do wykorzystania tylko w lokalu bibliotecznym.
 • Biblioteka rejestruje wypożyczenia książek i czasopism w systemie kieszonkowym.

§. 6
Informacje i porady

 • Bibliotekarz udziela informacji bibliotecznych, a na życzenie czytelnika również bibliograficznych i rzeczowych.
 • Opłaty mogą być pobierane za usługi reprograficzne, wypożyczenia między-biblioteczne. Wysokość opłat nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.

§. 7
Sankcje regulaminowe

 • Za przetrzymywanie książek poza ustalony termin / §. 5. p. 1, 3 /
 • Biblioteka pobiera opłaty: w Bibliotece dla dorosłych w wysokości 10 gr., w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży w wysokości 5 gr.- od woluminu za każdą dobę od upływu terminu zwrotu.
 • Po 2 tygodniach upływu ustalonego terminu zwrotu książki, Biblioteka wysyła do czytelnika kolejno trzy upomnienia a następnie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru tzw. wezwanie ostateczne dotyczące zwrotu książek, które jest podstawa do wystawienia tytułu komorniczego- wykonawczego.
 • Za każde pisemne upomnienie pobiera się od czytelnika opłatę w wysokości ceny znaczka pocztowego i ceny druku.
 • Po otrzymaniu upomnienia czytelnik zobowiązany jest bezzwłocznie zwrócić do Biblioteki zaległe książki i uiścić kary regulaminowe.
 • W przypadku zagubienia, zniszczenia książki czytelnik zobowiązany jest do odkupienia identycznego egzemplarza.
 • Wysokość odszkodowania za zagubioną lub zniszczoną książkę, której czytelnik nie może odkupić, określa dyrektor biblioteki na podstawie aktualnych cen na rynku księgarskim.
 • Stopień zużycia książki nie ma wpływu na zmniejszenie wysokości odszkodowania.
 • Zagubiona książką nadal stanowi własność Biblioteki, posiadacz książki nie nabywa do niej praw własności.
 • W przypadkach szczególnych dyrektor biblioteki może zaproponować czytelnikowi, aby
  w zamian za zagubioną bądź zniszczoną książkę przekazał inna, przydatna w zbiorach biblioteki.
 • Za uszkodzone książki czytelnik zobowiązany jest do odszkodowania, którego wysokość określa dyrektor Biblioteki.
 • W przypadku wypożyczenia dzieła wielotomowego i nie zwrócenia chociażby jednego
  z tomów czytelnik odpowiada za całość dzieła / §. 7 p. 6 /
 • W przypadkach losowych / pożar, kradzież, itp./ zwolnienie od kar regulaminowych może nastąpić tylko po przedłożeniu w bibliotece odpowiedniego zaświadczenia uprawnionych organów.

§. 8
Poszanowanie zbiorów bibliotecznych

 • Czytelnik zobowiązany jest do starannego obchodzenia się z wypożyczonymi zbiorami. Zbiory biblioteczne SA własnością społeczną.
 • Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem, zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

§. 9
Życzenia i założenia czytelników

Życzenia i założenia dotyczące funkcjonowania Biblioteki czytelnik może zgłaszać do dyrektora biblioteki, w przypadku jego nieobecności do dozorującego bibliotekarza.

§. 10
Przepisy końcowe

 • Przestrzeganie przepisów niniejszego Regulaminu obowiązuje wszystkich czytelników korzystających ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej dla Dorosłych oraz Filii nr 1 MBP tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej dla Dzieci i Młodzieży.
 • Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być decyzja dyrektora Biblioteki zawieszony okresowo lub całkowicie w prawach korzystania z wypożyczalni bibliotek.
 • Czytelnik może odwołać się od decyzji dyrektora Biblioteki do burmistrza Miasta Konstantynowa Łódzkiego.

Programy i dotacje, w których bierzemy udział:

Programy i dotacje, w których bierzemy udział: