Weźmiemy udział w pierwszym w Polsce, pilotażowym programie „Kultura bez barier”, który jest realizowany w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.  Liderem projektu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, partnerem strategicznym Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pozarządowym partnerem krajowym jest Fundacja Kultury bez Barier, natomiast partnerem ponadnarodowym jest  Institut für Bildung und Kultur e.V. (część środków pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego)

Nasz projekt „BIBLIO – DOSTĘPNI w Konstantynowie Łódzkim”  ma pomóc w dotarciu do oferty czytelniczej, kulturalnej wszystkim tym, którzy są zainteresowani uczestnictwem w  aktywnościach proponowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Konstantynowie Łódzkim.

Dzięki pozyskanym środkom finansowym w kwocie 92 400 zł (100% dofinansowania, bez wkładu własnego) zakupimy: audiobooki, książeczki sensoryczne dla dzieci, książki z serii Duże Litery, będą też wspaniałe spotkania autorskie oraz podróżnicze, zainstalujemy również urządzenia techniczne poprawiające dostępność. Będzie się działo!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

https://lustrobiblioteki.pl/2022/10/ogromne-granty-dla-bibliotek-przyznane-nawet-po-cwierc-miliona-zlotych/?fbclid=IwAR2SdS4q_zoI6MH2JuakSP7KV1SbrUjsHC1y61gIAkV3VMAQ6zVBMcAacXs