REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I WARUNKI  KORZYSTANIA
Z MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

§. 1

 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim, zwana dalej biblioteką, jest samorządową instytucją kultury; służącą rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.
 2. Organizatorem biblioteki jest gmina Konstantynów Łódzki.

§. 2
Zbiory Biblioteki

 1. Biblioteka gromadzi i udostępnia księgozbiór z zakresu literatury pięknej i wszystkich dziedzin wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem nauk humanistycznych oraz księgozbiór podręczny, czasopisma, zbiory specjalne (audiobooki).
 2. Księgozbiór ustawiony jest na regałach według działów rzeczowych.
 3. Czytelnik wyszukuje książki na półkach samodzielnie lub za pośrednictwem bibliotekarza.
 4. Z księgozbioru podręcznego czytelnik korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.

§. 3

Prawo korzystania z wypożyczalni

 1. Wypożyczanie książek i czasopism jest bezpłatne.
 2. Prawo do korzystania z wypożyczalni mają wszystkie osoby fizyczne oraz prawne (instytucje). W przypadku osób fizycznych – obywatele RP – po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem i numerem PESEL, po zapoznaniu się
  z Regulaminem i wypełnieniu deklaracji zobowiązania czytelnika (stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu); obywatele innych krajów – po okazaniu paszportu, w przypadku braku adnotacji dotyczącej adresu w dokumencie czytelnik składa pisemne oświadczenie (stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).
 3. Osoba pełnoletnia przy zapisie do Biblioteki ma obowiązek:
  1. zapoznania się z niniejszym Regulaminem,
  2. złożenia podpisu na karcie zobowiązania, zawierającej jego dane osobowe wraz z adresem do korespondencji, wpisane przez bibliotekarz na podstawie okazanego dokumentu tożsamości. Tym samym wyraża też zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych do celów statystycznych i czynności związanych ze zwrotem wypożyczonych zbiorów.
 4. Bibliotekarz corocznie uaktualnia zobowiązanie czytelnika na podstawie danych
  z dokumentu tożsamości.
 5. Osoba niepełnoletnia zapisuje się do Biblioteki za zgodą jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.
 6. Czytelnik zobowiązany jest do powiadomienia Biblioteki o wszelkich zmianach
  w danych osobowych tj. nazwiska, miejsca zamieszkania.
 7. W Bibliotece obowiązuje cisza. Osób nietrzeźwych i będących pod wpływem używek nie zapisuje się do Biblioteki, nie mogą wypożyczać książek i czasopism ani przebywać w lokalu bibliotecznym.
 8. W Bibliotece obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt z wyjątkiem psów-przewodników asystujących osobom niepełnosprawnym.
 9. W Bibliotece obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów i posiłków, palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz zażywania substancji odurzających.
 10. Czytelnicy mogą być pozbawieni prawa do korzystania z Biblioteki, gdy:
  1. nie respektują norm i zasad zachowania obowiązujących w miejscach publicznych
  2. w sposób uwłaczający godności osobistej pracowników i użytkowników biblioteki, bądź swoim zachowaniem ograniczają prawo innych czytelników do swobodnego korzystania z usług biblioteki lub realizowania obowiązków zawodowych przez bibliotekarzy,
  3. nie zachowują elementarnych zasad higieny osobistej,
  4. swoim zachowaniem stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia innych użytkowników oraz pracowników biblioteki.

§. 4
Wypożyczanie zbiorów bibliotecznych

 1. Z księgozbioru czytelnik może jednorazowo wypożyczyć do 5 książek na okres nie dłuższy niż pięć tygodni. Termin zwrotu książek będących lekturami szkolnymi upływa po 2 tygodniach. Audiobooki również można wypożyczyć na okres nie dłuższy niż
  5 tygodni.
 2. Z księgozbioru podręcznego czytelnicy korzystają w lokalu bibliotecznym. Dyrektor biblioteki może wyrazić zgodę na wypożyczenie książki z księgozbioru podręcznego poza bibliotekę w szczególnie uzasadnionych przypadkach, ale nie dłużej niż jeden tydzień. Encyklopedie i słowniki oraz szczególnie cenne pozycje wypożyczyć można jedynie na noc.
 3. Zwiększenie liczby wypożyczonych woluminów może nastąpić w przypadku potrzeb naukowych lub szczególnej sytuacji zdrowotnej czytelnika.
 4. Pierwszeństwo w wypożyczeniu „książki mówionej” (audiobooka) mają osoby niedowidzące i niewidome.
 5. Zbiory audiowizualne wypożyczane w bibliotece przeznaczone są do użytku prywatnego.
 6. Wszelkie prawa odnośnie treści zawartych na nośnikach zbiorów audiowizualnych udostępnianych w bibliotece, są zastrzeżone. Ich kopiowanie, dokonywanie zmian lub rozpowszechnianie jest zabronione.
 7. Czytelnik, który posiada konto biblioteczne i wygenerowane hasło może korzystać  z internetowej rezerwacji zbiorów bibliotecznych.
  1. Rezerwacji można dokonać tylko na 5 egzemplarzy (instrukcja zamawiania zbiorów przez Internet, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).
  2. Czytelnik może zarezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników, a o możliwości ich odbioru jest informowany w emailu wysyłanym automatycznie przez program, w którym pracuje Biblioteka.
  3. Zarezerwowane zbiory czytelnik może odebrać w terminie do 6. dni roboczych od daty realizacji zamówienia. Po tym czasie nie odebrane zamówienie jest anulowane i traci ważność.
 8. Ze względu na architekturę budynku, w którym mieści się MBP w Konstantynowie Łódzkim osoby niepełnosprawne mogą:
  1. założyć konto – osobiście lub poprzez osobę zaufaną, dysponującą upoważnieniem do dokonania czynności zapisu w jej imieniu. Do weryfikacji danych wymagane jest okazanie: dowodu osobistego, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
  2. telefonicznie lub mailowo zamawiać książki;
  3. umawiać termin odbioru książek, które pracownik biblioteki zniesie przed budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim (bez konieczności wchodzenia po schodach);
 9. Z bieżących numerów gazet i czasopism czytelnicy korzystają na miejscu w lokalu bibliotecznym. Wcześniejsze numery można wypożyczyć na zewnątrz na okres 2 tygodni.
 10. Wypożyczający może przedłużyć termin zwrotu książki osobiście, telefonicznie lub mailowo jeżeli nie zostało na nią zgłoszone zamówienie. Łączny okres wypożyczenia zbiorów bibliotecznych nie może przekroczyć 6 miesięcy. Prolongata jest możliwa, gdy:
  1. na daną książkę nie zostało zgłoszone zamówienie przez innego czytelnika;
  2. łączny okres wypożyczenia nie przekracza 6. miesięcy;
  3. konto czytelnika nie jest obciążone nieuregulowanymi karami;
  4. w przypadkach losowych sprawy są rozpatrywane indywidualnie.
 11. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Biblioteka może prosić o zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych przed upływem ustalonego terminu zwrotu.
 12. W razie braku książki w Bibliotece, na życzenie czytelnika bibliotekarz udziela informacji o placówkach bibliotecznych, w których poszukiwana pozycja może się znajdować.

§. 5

Informacje i porady

Bibliotekarz udziela informacji bibliotecznych, a na życzenie czytelnika również bibliograficznych i rzeczowych.

§. 6

Sankcje regulaminowe

 1. Za przetrzymywanie książek, audiobooków ponad termin określony §. 3. p. 1 Regulaminu Biblioteka pobiera opłaty:
  1. 2 zł za każdy rozpoczęty miesiąc przetrzymania książki drukowanej,
  2. 5 zł za każdy rozpoczęty miesiąc przetrzymania zbiorów audiowizualnych,
  3. Kara za zniszczenie kodu kreskowego wynosi 2,00 zł.
 2. Po upływie ustalonego terminu zwrotu książki system biblioteczny automatycznie wysyła do czytelnika wiadomość na adres mailowy z przypomnieniem o konieczności oddania książki. Kolejnym krokiem ze strony Biblioteki są sms-y  i telefony z prośbą
  o natychmiastowy zwrot książki. Jeżeli jest to konieczne, Biblioteka wysyła pisemne upomnienia, za które pobiera opłatę w wysokości ceny znaczka pocztowego i ceny wydruku.
 3. Po otrzymaniu upomnienia czytelnik zobowiązany jest bezzwłocznie zwrócić
  do Biblioteki zaległe książki i uiścić kary regulaminowe.
 4. W przypadku zagubienia, zniszczenia książki czytelnik zobowiązany jest
  do odkupienia identycznego egzemplarza.
 5. Wysokość odszkodowania za zagubioną lub zniszczoną przez siebie książkę, której czytelnik nie może odkupić, określa Dyrektor Biblioteki na podstawie aktualnych cen na rynku księgarskim.
 6. Stopień zużycia książki nie ma wpływu na zmniejszenie wysokości odszkodowania.
 7. Zagubiona książką nadal stanowi własność Biblioteki, posiadacz książki nie nabywa do niej praw własności.
 8. Czytelnik, mający nieuregulowane zobowiązania względem Biblioteki, automatycznie jest czasowo pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów i usług aż do momentu uregulowania tychże zobowiązań.
 9. Jeśli Czytelnik pomimo wezwań odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 10. Za zbiory biblioteczne wypożyczone przez czytelnika niepełnoletniego odpowiada rodzic lub opiekun prawny, który podpisał druk zobowiązania. W sprawach dotyczących niezwróconych zbiorów lub zobowiązań wobec instytucji, biblioteka kieruje korespondencję do ww. osób.

§. 7

Poszanowanie zbiorów bibliotecznych

 1. Czytelnik zobowiązany jest do starannego obchodzenia się z wypożyczonymi zbiorami. Zbiory biblioteczne są własnością społeczną.
 2. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem, zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

§. 8

Życzenia i wnioski czytelników

Życzenia i wnioski dotyczące funkcjonowania Biblioteki czytelnik może zgłaszać do Dyrektora Biblioteki, w przypadku jego nieobecności do dozorującego bibliotekarza.

§. 9

Ochrona Danych Osobowych

 1. Biblioteka przetwarza dane osobowe Czytelników oraz osób korzystających z usług Biblioteki zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Administratorem danych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim.
 3. Na wniosek Czytelnika, który oddał książki, uregulował zobowiązania wobec Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim i poprosił pisemnie o likwidację konta – jego dane osobowe zostają usunięte. Wniosek o usunięcie danych osobowych z bazy danych Użytkownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§. 10

Przepisy końcowe

 1. Przestrzeganie przepisów niniejszego Regulaminu obowiązuje wszystkich czytelników korzystających ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej dla Dorosłych oraz Filii
  nr 1 MBP tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej dla Dzieci i Młodzieży.
 2. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być decyzją Dyrektora Biblioteki zawieszony okresowo lub całkowicie w prawach korzystania
  z wypożyczalni bibliotek.
 3. Czytelnik może odwołać się od decyzji Dyrektora Biblioteki do Burmistrza Miasta Konstantynowa Łódzkiego.
 4. Zmiany w Regulaminie podawane są Czytelnikom do informacji poprzez umieszczenie ich na stronie biblioteka.konstantynow.pl
 5. Zmiany w regulaminie będą publikowane na stronie internetowej biblioteki oraz sygnalizowane czytelnikom informacją umieszczoną w widocznym miejscu.
 6. Po upływie 1 miesiąca od podania informacji o zmianach w regulaminie uważa się, że czytelnik przyjął je do wiadomości.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2020

Załącznik nr 1 do Regulaminu określającego warunki i zasady korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim – Zobowiązanie czytelnika.

Załącznik nr 2 do Regulaminu określającego warunki i zasady korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim – Oświadczenie

Załącznik nr 3 do Regulaminu określającego warunki i zasady korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim – Wniosek o usunięcie danych osobowych.

Załącznik nr 3 do Regulaminu określającego warunki i zasady korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim – Instrukcja  obsługi internetowego konta.

Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych przy samozapisie czytelnika.

 

 

Programy i dotacje, w których bierzemy udział:

Programy i dotacje, w których bierzemy udział: