STATUT
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim, zwana dalej ” Biblioteką” została utworzona na mocy uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Konstantynowie w roku 1947 i działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / tekst jednolity Dz. U. z 1997 r. nr 110, poz.721, nr 141, poz.943, z 1998 r. nr 106 poz. 668 ( art. 82), z 1999 r. nr 101 poz.1178, z 2000 r. nr 12 poz.136/
 2. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach / Dz. U. nr 85, poz. 539, z 2001 r. nr 129 poz. 1440/ zwanej dalej ” ustawą”
 3. postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

Siedzibą Biblioteki jest budynek położony przy ul. Plac Kościuszki 10 w Konstantynowie Łódzkim. W skład sieci Biblioteki wchodzi Filia Nr 1 Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży

§ 3

Terenem działania Biblioteki jest miasto Konstantynów Łódzki

§ 4

Nadzór bezpośredni nad działalnością Biblioteki sprawuje Zarząd Miasta Konstantynowa Łódzkiego.

§ 5

Naczelny nadzór nad Biblioteką sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 6

Nadzór merytoryczny sprawuje Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Lorentowicza w Pabianicach- pełniąca zadania biblioteki powiatowej.

§ 7

Biblioteka jest wpisana do rejestru gminy miasta Konstantynów i posiada osobowość prawną.

§ 8

Pieczęcią urzędową Biblioteki jest pieczęć podłużna zawierająca napis: Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim.

Rozdział II
Cele i zadania Biblioteki

§ 9

W celu spełnienia swych zadań Biblioteka gromadzi, opracowuje, przechowuje i ochrania materiały biblioteczne służące rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych w społeczeństwie, a także współdziała w jego wychowaniu i w upowszechnianiu nauki, wiedzy i kultury z innymi instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami o podobnych celach.

§ 10

Dla wykonania zadań określonych w § 9 Biblioteka w szczególności:

 1. gromadzi, opracowuje, przechowuje, ochrania i udostępnia materiały biblioteczne służące potrzebom informacyjnym, edukacyjnym i samokształceniowym, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy.
 2. obsługuje użytkowników, przede wszystkim udostępnia zbiory biblioteczne na miejscu oraz wypożycza do domu.
 3. prowadzi działalność informacyjno-bibliograficzną, popularyzatorską i edukacyjną.
 4. organizuje czytelnictwo i udostępnia materiały biblioteczne ludziom niepełnosprawnym, chorym i starszym.
 5. sprawuje nadzór organizacyjny nad Filią nr 1, udziela pomocy w zakresie prac bibliotecznych.
 6. współpracuje z instytucjami upowszechniania kultury (Miejski Ośrodek Kultury, szkoły, przedszkola), organizacjami i stowarzyszeniami.

Rozdział III
Organizacja i kierownictwo Biblioteki

§ 11

Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje całokształtem działalności i reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz.

§ 12

 1. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Miasta Konstantynowa oraz ustala wysokość wynagrodzenia.
 2. Powołanie dyrektora może nastąpić w drodze konkursu ogłoszonego przez Zarząd Miasta Konstantynowa Łódzkiego

§ 13

 1. Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor Biblioteki
 2. Pracownik Biblioteki powinien posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska określone w odrębnych przepisach

§ 14

Przy Bibliotece i jej Filii Nr 1 mogą działać koła przyjaciół Biblioteki, zgodnie z obowiązującym regulaminem.

§ 15

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin zatwierdzony przez dyrektora Biblioteki.

Rozdział IV
Mienie i finanse

§ 16

Majątek Biblioteki stanowi własność gminy miasta Konstantynowa i może być wykorzystany jedynie do celów związanych z wykonywaniem zadań statutowych przez Bibliotekę.

§ 17

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem miasta Konstantynowa na zasadach określonych dla gospodarki finansowej instytucji kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury.

§ 18

Działalność Biblioteki finansowana jest z:

 1. dotacji z budżetu miasta Konstantynowa
 2. środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych
 3. oraz innych źródeł

§ 19

 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową samodzielnie.
 2. Środki finansowe lokowane są na własnym rachunku w banku
 3. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy.
 4. Do składania oświadczeń majątkowych w imieniu Biblioteki w zakresie jej praw i świadczeń majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób.
 5. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie zbieżnym z jej działalnością podstawową a środki uzyskane z tej działalności mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową.

§ 20

Usługi Biblioteki są ogólnodostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem, że opłaty
mogą być pobierane:

 1. za wypożyczenia między-biblioteczne
 2. w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne
 3. za nie zwrócone w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych
 4. za uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materiałów bibliotecznych.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 21

 1. Połączenie, podział lub likwidacja Biblioteki następuje na podstawie uchwały Rady Miasta Konstantynowa w trybie określonym w ustawie.
 2. Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.
 3. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

Programy i dotacje, w których bierzemy udział: