Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert

Na wykonanie remontu pomieszczeń Biblioteki dla projektu „Spotkajmy się w bibliotece” dofinansowanego ze środków Gminy Konstantynów Łódzki w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.

W postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty wymienionej  w art. 4 p.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U/ z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. Zm.)

Zamówienie nie podlega ustawie

Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia ustalona została na kwotę poniżej 30000 Euro, na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Zapytania ofertowe były kierowane od dnia 14 sierpnia 2017 r. do wielu oferentów oraz opublikowane na stronie internetowej www.biblioteka.konstantynow.pl

W terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r. do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim złożone zostały następujące oferty:

1). FERBUD sp. j. Zbrzezny & Krygier, 91-075 Łódź, ul. Okrzei 26/28 m.4 – cena brutto 71385,09 zł.

2). FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA Marzena Cieciura, 95-050 Konstantynów Łódzki, ul Piłsudskiego 16/51 – cena brutto 72347, 87 zł.

W wyniku dokonanej przez Zamawiającego w dniu 1 września 2017 r. analizy ofert, uznając za głowne kryterium cenę, wyłoniono ofertę

FERBUD sp. j. Zbrzezny & Krygier, 91-075 Łódź, ul. Okrzei 26/28 m.4 – cena brutto 71385,09 zł.

W wyborze ofert uczestniczyli

Jabłońska Ewa

Witaszewska Krystyna