Miejska Biblioteka Publiczna dla Dzieci i Młodzieży
w Konstantynowie Łódzkim

 zaprasza

dzieci w wieku 3 – 12 lat z Konstantynowa Łódzkiego

do udziału w  konkursie plastycznym pt.:

 

„Z przyjacielem jest weselej

Na pewno znasz wiele książek o przyjaźni.
Zilustruj tą, która najbardziej Ci się spodobała,

Narysuj jej bohaterów – książkowych przyjaciół i napisz tytuł książki.
Pracę wykonaj dowolną techniką plastyczną na kartonie w formacie nie większym niż A3.
Na odwrocie ilustracji napisz swoje imię i nazwisko,
wiek, nr szkoły, klasę i nr telefonu rodzica

Uwaga dla nauczycieli:

Jeśli prace zostaną wykonane podczas zajęć w szkole,
prosimy wychowawców
o wybranie nie więcej niż 5 prac z jednej klasy.

 

Prace prosimy składać

                     w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży

Plac Kościuszki 10

do dnia 01.04.2019 r.

Prace Wasze oceniane będą w zależności od wieku

a najciekawsze zostaną nagrodzone.

Wszystkie prace zostaną pokazane na wystawie w bibliotece.

 

Szczegółowy regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej biblioteki i na bibliotecznym Facebooku

Zapraszamy!

 

 

Regulamin konkursu plastycznego

„Z przyjacielem jest weselej”

Organizator: Miejska   Biblioteka Publiczna dla Dzieci i Młodzieży
w Konstantynowie Łódzkim

Adresaci konkursu: Dzieci w wieku 3-12 lat z Konstantynowa Łódzkiego

Cele konkursu:

 • Rozbudzenie zainteresowania książką i biblioteką
 • Zwrócenie uwagi na znaczenie przyjaźni
 • Zachęcenie do aktywności twórczej
 • Rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych

 

Warunki uczestnictwa:

 • Prace zgłoszone na konkurs muszą być pracami samodzielnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nieprzedstawionymi na innych konkursach
 • Technika plastyczna wykonania prac dowolna (np.: ołówek, pastele, farby, kredka, wycinanki itp.).
 • Prace powinny być wykonane w formacie nie większym niż A3.
 • Każda praca powinna być opisana na odwrocie w następujący sposób: imię i nazwisko, wiek, klasa, nr szkoły/przedszkola,
 • Prace mogą być wykonane podczas zajęć w szkole/przedszkolu i w tym przypadku nauczyciel może zgłosić nie więcej niż 5 prac z jednej grupy/klasy.
 • Zgłoszenie do udziału w Konkursie musi zostać dokonane w sposób wskazany w treści niniejszego Regulaminu. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału, skutkowało będzie uznaniem zgłoszenia za nieważne.
 • Zgłoszenia są przyjmowane tylko po wyrażeniu zgody rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych małoletniego, w tym wykorzystanie i udostępnienie wizerunku. Treść zgody stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 • Prace należy składać do dnia 1 kwietnia 2019 r w Miejskiej Bibliotece Publicznej dla Dzieci i Młodzieży.
 • Przekazanie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i jednoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na nieodpłatne, wielokrotne i nieograniczone w czasie publikowanie pracy konkursowej
  w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, na stronach internetowych i profilach
  w portalach społecznościowych Organizatora oraz w innych formach utrwaleń.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

Ocena prac:

Prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Podczas oceny brane będą pod uwagę następujące kryteria: zgodność z tematem konkursu, samodzielność wykonania pracy, pomysłowość autora, oryginalność, staranność wykonania i stopień trudności.

Prace będą oceniane w czterech grupach wiekowych:

grupa I:  wiek 3 – 5 lat

grupa II: wiek 6 – 8 lat

grupa III: wiek 9 – 10 lat

grupa IV: wiek 11- 12 lat

 

W każdej grupie wiekowej zostaną przyznane nagrody.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w maju 2019 r podczas imprezy finałowej konkursu w Miejskim Ośrodku Kultury, na którą zostaną zaproszeni wszyscy uczestnicy. Informacja zawierająca imię, nazwisko, wizerunek oraz szkołę/placówkę laureatów konkursu zostanie upubliczniona na stronie internetowej Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocji laureatów.

Biblioteka zorganizuje wystawę prac konkursowych w siedzibie Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży w Konstantynowie Łódzkim, Plac Kościuszki 10.

Przetwarzanie danych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim reprezentowana przez Dyrektora, 95-050 Konstantynów Łódzki, plac Kościuszki 10, Tel. (42) 211 16 51, 663 200 455, adres e-mail: konmbp@interia.pl.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@konstantynow.pl.
 3. Przetwarzanie danych następuje w celu przeprowadzenia i realizacji Konkursu.
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych mojego dziecka jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że są one do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Pozyskane dane będą przetwarzane przez okres realizacji celów określonych w pkt. 3, tj. do momentu zakończenia procedury konkursowej, wyłonienia laureatów oraz rozpowszechnienia informacji o wynikach konkursu. Następnie zostaną zarchiwizowane na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 7. Osoba, której dane Administrator pozyskał ma prawo do:
 8. dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych,
 9. ich sprostowania (poprawiania w przypadku gdy są niepoprawne lub niekompletne),
 10. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 11. przeniesienia swoich danych,
 12. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych,
 13. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00 w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 14. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody jeszcze przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres administratora lub adres e-mail: iod@konstantynow.pl.
 15. Podanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie. W przypadku ich niepodania nie będzie możliwy udział w konkursie.
 16. zakres przetwarzanych danych osobowych w Konkursie to: imię i nazwisko, wiek, numer telefonu rodzica, oznaczenie szkoły i klasa oraz wizerunek.
 17. Dane będą udostępnione publicznie. W związku z powyższym należy się liczyć z faktem, że dane te zostaną udostępnione nieograniczonej liczbie osób z różnych państw, w tym również osobom z państw trzecich. Udostępnianie wyżej wymienionych danych może się wiązać również z profilowaniem.