Miejska Biblioteka Publiczna dla Dzieci i Młodzieży w Konstantynowie Łódzkim zaprasza
dzieci w wieku 3 – 10 lat z Konstantynowa Łódzkiego
do udziału w  konkursie plastycznym pt.:

„Ta książka jest super!

Na pewno znasz wiele książek wartych polecenia.
Wybierz jedną z nich i wykonaj do niej ilustrację, tak, żeby zachęcić innych do jej przeczytania.
Koniecznie napisz tytuł książki.

Pracę wykonaj dowolną techniką plastyczną na kartonie w formacie nie większym niż A3.
Na odwrocie ilustracji napisz swoje imię i nazwisko, wiek, nr szkoły, klasę.

Uwaga dla nauczycieli:
Jeśli prace zostaną wykonane podczas zajęć w szkole,
prosimy wychowawców
o wybranie nie więcej niż 5 prac z jednej klasy.

Prace prosimy składać w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży
Plac Kościuszki 10
do dnia 4.05.2020 r.

Prace Wasze oceniane będą w zależności od wieku, a najciekawsze zostaną nagrodzone.
Wszystkie prace zostaną pokazane na wystawie w bibliotece.

Zapraszamy!

 

Regulamin konkursu plastycznego
„Ta książka jest super!”

 

 • Postanowienia ogólne
 1.  Organizatorem Konkursu plastycznego jest Miejska Biblioteka Publiczna dla Dzieci i Młodzieży w Konstantynowie Łódzkim, adres 95-050 Konstantynów Łódzki, Plac Kościuszki nr 10, zwana dalej „Organizatorem”
 2. Celem konkursu jest:
  a) rozbudzenie zainteresowania książką i biblioteką
  b) promocja czytelnictwa dziecięcego
  c) zachęcenie do aktywności twórczej
  d) rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych
 3.  Konkurs trwa: 02.03 – 04.05.2020 r.
 4. Adresaci konkursu: przedszkolaki od 3 roku życia i uczniowie kl. I-III
  szkół podstawowych z Konstantynowa Łódzkiego
 • Zasady udziału
 1. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie pracy plastycznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstantynowie Łódzkim.Zgłoszenie do udziału w Konkursie musi zostać dokonane w sposób wskazany w treści niniejszego Regulaminu. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału, skutkowało będzie uznaniem zgłoszenia za nieważne.

  Zgłoszenia są przyjmowane tylko po wyrażeniu zgody rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych małoletniego, w tym wykorzystanie i udostępnienie wizerunku. Treść zgody stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

 1. Prace zgłoszone na konkurs muszą być pracami samodzielnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nieprzedstawionymi na innych konkursach.
 2. Technika plastyczna wykonania prac dowolna (np.: ołówek, pastele, farby, kredka, wycinanki itp.).
 3. Prace powinny być wykonane w formacie nie większym niż A3.
 4. Każda praca powinna być opisana na odwrocie w następujący sposób:
  imię i nazwisko, wiek, klasa, nr szkoły/przedszkola,
 5. Prace mogą być wykonane podczas zajęć w szkole/przedszkolu i w tym przypadku nauczyciel może zgłosić nie więcej niż 5 prac z jednej grupy/klasy.
 6. Prace należy składać do dnia 4 maja 2020 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej dla Dzieci i Młodzieży w Konstantynowie łódzkim
 7. Przekazanie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i jednoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na nieodpłatne, wielokrotne i nieograniczone w czasie publikowanie pracy konkursowej
  w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych Organizatora oraz
  w innych formach utrwaleń.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 • Ocena prac

1.Prace oceni Komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
2.Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3.Kryteria oceny: zgodność z tematem konkursu, samodzielność wykonania pracy, pomysłowość autora, oryginalność, staranność wykonania i stopień trudności.
4.Prace będą oceniane w trzech grupach wiekowych:

grupa I:  wiek 3 – 5 lat
grupa II: wiek 6 – 8 lat
grupa III: wiek 9 – 10 lat

5.W każdej grupie wiekowej zostaną przyznane 3 nagrody.
6.Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom, nastąpi w czerwcu 2020 r., podczas uroczystego zakończenia roku kulturalnego w Miejskim Ośrodku Kultury w Konstantynowie Łódzkim. Na uroczystość zostaną zaproszeni laureaci konkursu.
7. Informacja zawierająca imię, nazwisko, wizerunek oraz szkołę/placówkę laureatów konkursu zostanie upubliczniona na stronie internetowej Organizatora.
8. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu imprezy
w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocji laureatów.
9.Biblioteka zorganizuje wystawę prac konkursowych w siedzibie Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży w Konstantynowie Łódzkim, Plac Kościuszki 10.

 • Zwrot prac
 1. Przekazane prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora
  w przypadku, jeśli nie zostaną odebrane przez uczestników konkursu lub ich opiekunów prawnych w terminie miesiąca od rozstrzygnięcia konkursu.
 • Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt malej ilości przekazanych prac.

 • Przetwarzanie danych:

1.Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna
w Konstantynowie Łódzkim reprezentowana przez Dyrektora, 95-050 Konstantynów Łódzki, plac Kościuszki 10, Tel. (42) 211 16 51, 663 200 455, adres e-mail: dyr.mbp@gmail.com.

2.W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się
z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@konstantynow.pl.

3.Przetwarzanie danych następuje w celu przeprowadzenia i realizacji Konkursu.

4.Podstawą do przetwarzania danych osobowych mojego dziecka jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

5.Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że są one do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.

6.Pozyskane dane będą przetwarzane przez okres realizacji celów określonych w pkt. 3, tj. do momentu zakończenia procedury konkursowej, wyłonienia laureatów oraz rozpowszechnienia informacji o wynikach konkursu. Następnie zostaną zarchiwizowane na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

7.Osoba, której dane Administrator pozyskał ma prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych,

b) ich sprostowania (poprawiania w przypadku gdy są niepoprawne lub niekompletne),

c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

d) przeniesienia swoich danych,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych,

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00 w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8.W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody jeszcze przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres administratora lub adres e-mail: iod@konstantynow.pl.

9.Podanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie. W przypadku ich niepodania nie będzie możliwy udział w konkursie.

10.Zakres przetwarzanych danych osobowych w Konkursie to: imię i nazwisko, wiek, numer telefonu rodzica, oznaczenie szkoły i klasa oraz wizerunek.

11.Dane będą udostępnione publicznie. W związku z powyższym należy się liczyć z faktem, że dane te zostaną udostępnione nieograniczonej liczbie osób
z różnych państw, w tym również osobom z państw trzecich. Udostępnianie wyżej wymienionych danych może się wiązać również z profilowaniem.