Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim, z siedzibą przy Placu Kościuszki 10 w Konstantynowie Łódzkim, którą reprezentuje dyrektor Ewa Jabłońska zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu pomieszczeń Biblioteki dla projektu „Spotkajmy się w bibliotece” dofinansowanego ze środków Gminy Konstantynów Łódzki w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach Biblioteki polegające między innymi na : zerwaniu boazerii, wyłożeniu ścian płytami kartonowo-gipsowymi, malowanie, wymiana wykładzin, wymianie stolarki drzwiowej, remoncie łazienki, założeniu klimatyzacji. Szczegóły określa kosztorys nakładczy dostępny w siedzibie Biblioteki.

Termin wykonania prac: do 13 października 2017 r.

Oferta powinna być dostarczona w zaklejonej kopercie lub formie skanów drogą mailową z opisem „Oferta na roboty remontowe w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Konstantynowie Łódzkim: w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r. do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie Łódzkim, Pl. Kościuszki 10, 95-050 Konstantynów Łódzki; e-mail: konmbp@interia.pl

Wyłonienie Wykonawcy nastąpi komisyjnie w dniu 1 września 2017 r.

Wykonawca określi cenę oferty, obejmującą wynagrodzenie za wszystkie czynności i materiały związane z wykonaniem usługi, w tym podatek VAT.

Złożenie przynajmniej jednej oferty wystarczy do przeprowadzenia postępowania.

Umowa zostanie podpisana z oferentem, który przedstawi najniższą cenę.

Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą jest nią związany do czasu zawarcia umowy, nie później jednak niż 7 dni od daty otwarcia ofert.

Wszelkie dane niezbędne oferentom można uzyskać w siedzibie zamawiającego, drogą mailową konmbp@interia.pl, tel. 663 980 187